Search

Information

Документи школе

 

Школски програм ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш од I до VIII разреда за период од 2018. до 2022. године (предлог)

Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину

Извештај о остваривању годишњег плана рада ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш за школску 2016/2017.

Годишњи план рада школе за школску 2016/2017. годину

Извештај о остваривању годишњег плана рада ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш за школску 2015/2016.

Школски развојни план ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш 2015-2020. са изменама и допунама 

Школски програм ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш од I до VIII разреда за период од 2014. до 2018. године 

Анекс Школског програма за 2014-2018. годину (I) 

Анекс Школског програма за 2014-2018. годину (II)

Годишњи план рада школе за школску 2015/2016. годину

Извештај о остваривању годишњег плана рада ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш за школску 2014/2015.

Закон о основама система образовања и васпитања 

Годишњи план рада школе за школску 2014/2015. годину

Стандарди квалитета рада образовно - васпитних установа

Извештај о остваривању годишњег плана рада ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш за школску 2013/2014.  

Школски развојни план ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш 2015-2020.

Анекс Школског развојног плана ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш 2015-2020.  

Статут школе (23.02.2018.)

Информатор о раду

Кућни ред

 

Упутство за остваривање наставе у природи

Упутство за остваривање екскурзија 

 

Пословник о раду Школског одбора (23.02.2018.)

Пословник о раду Савета родитеља (2018.)

Пословник о раду Наставничког већа (07.03.2018.)

Пословник о раду ученичког парламента (29.03.2018.)

 

Правила понашања у школи (2018.)

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Правилник о безбедности и здрављу на раду (14.9.2016)

Правилник о вредновању квалитета рада установа

Правилник о начину утврђивања запослених за чијим радом је престала потреба, запослених са пуним или непуним радним временом (14.9.2016)

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања

Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи

Правилник о оцењивању ученика основне школе

Правилник о испитима (30.05.2018.)

Правилник о награђивању и похваљивању ученика ОШ "Исидора Секулић" (2018.)

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика 

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика  (21.03.2018.)

Правилник о службеним путовањима  

Правилник о набавкама

Правилник о поклонима запослених  

Правилник о организацији рада и систематизацији радних места у основној школи (28.1.2016.)

Правилник о пословној и другој тајни и њеној заштити

Правилник о вршењу пописа имовине и обавеза

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених (21.03.2018.)

Правилник о канцеларијском и архивском пословању 

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш 

Правилник о раду (12.04.2018.)

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о унутрашњем узбуњивања

Правилник о стручном усавршавању

Правила заштите од пожара (18.11.2015.)

Програм основне обуке радника из области заштите од пожара

Правилник о накнади путних трошкова запослених (21.03.2018.)

Правилник о броју чланова, саставу и начину образовања комисије за избор директора (21.03.2018.) 

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа (2018.)

Правилник о начину утврђивања запослених за чијим радом је престала потреба, запослених са пуним или непуним радним временом (21.03.2018.)

Правилник о организацији и систематизацији послова (21.03.2018.)

 

Наставни програм за осми разред основног образовања и васпитања

Наставни програм за седми разред основног образовања и васпитања

Наставни програм за шести разред основног образовања и васпитања 

Наставни програм за пети разред основног образовања и васпитања

Наставни план за други циклус основног образовања и васпитања 

Наставни програм за четврти разред основног образовања и васпитања

Наставни програм за трећи разред основног образовања и васпитања - Природа и друштво

Наставни програм за трећи разред основног образовања и васпитања

Наставни програм за први и други разред основног образовања и васпитања - Свет око нас

Наставни програм за први и други разред основног образовања и васпитања - Од играчке до рачунара

Наставни програм за први и други разред основног образовања и васпитања

Наставни план за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања 

 

Пријављени уџбенички комплети који ће се у нашој школи користити од шк. 2016/2017. године до шк. 2018/2019. године 

I разред

II разред

III разред

IV разред

 

V разред 

VI разред 

VII разред 

VIII разред

 

Напомена: Да бисте документе могли да прочитате на вашем рачунару, морате имати инсталиран програм Adobe Reader.