Документи школе

 

Финансијски план за 2019 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018-2020.

Образложење за капиталне пројекте у 2019.

Програмски буџет 2019.

Полугодишњи извештај о учинку програма за 2018. 

Предложени обим расхода издатака за 2019.

Предлог плана расхода и издатака за 2019.

План прихода и примања буџетског корисника за 2019-2021.

 

Завршни рачун 2018.

Завршни рачун 2017.

Упутство   Подаци   УнОбр1   УнОбр2 УнОбр3  УнОбр4  УнОбр5  Контроле  Контролна штампа

 

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину 

Годишњи план рада директора за школску 2018/2019. годину 

Извештај о остваривању годишњег плана рада ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш за школску 2017/2018. 

Годишњи извештај директора за школску 2017/2018.

Школски програм ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш од I до VIII разреда за период од 2018. до 2022. године 

 

 


План активности за школску 2018/2019.

Извештај Стручног актива за школски развојни план за школску 2017/2018. 

Школски развојни план ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш 2015-2020. са изменама и допунама 

 


 

Закони, правилници и уредбе

(сајт Министарства просвете науке и технолошког развоја)

 

 

Статут школе (23.02.2018.)

Кућни ред

 

 Пословник о раду Школског одбора (23.02.2018.)

Пословник о раду Савета родитеља (2018.)

Пословник о раду Наставничког већа (07.03.2018.)

Пословник о раду ученичког парламента (29.03.2018.)

 

Правила понашања у школи (2018.)

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Правилник о безбедности и здрављу на раду (14.9.2016)

Правилник о начину утврђивања запослених за чијим радом је престала потреба, запослених са пуним или непуним радним временом (14.9.2016)

 

Правилник о испитима (30.05.2018.)

Правилник о награђивању и похваљивању ученика ОШ "Исидора Секулић" (2018.)

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика 

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика  (21.03.2018.)

Правилник о службеним путовањима  

Правилник о набавкама (2015.)

Правилник о поклонима запослених  

Правилник о организацији рада и систематизацији радних места у основној школи (28.1.2016.)

Правилник о пословној и другој тајни и њеној заштити

Правилник о вршењу пописа имовине и обавеза

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених (21.03.2018.)

Правилник о канцеларијском и архивском пословању 

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш 

Правилник о раду (12.04.2018.)

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о унутрашњем узбуњивања

Правилник о стручном усавршавању

Правила заштите од пожара (18.11.2015.)

Програм основне обуке радника из области заштите од пожара

Правилник о накнади путних трошкова запослених (21.03.2018.)

Правилник о броју чланова, саставу и начину образовања комисије за избор директора (21.03.2018.) 

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа (2018.)

Правилник о начину утврђивања запослених за чијим радом је престала потреба, запослених са пуним или непуним радним временом (21.03.2018.)

Правилник о организацији и систематизацији послова (21.03.2018.)

 

 

 

Пријављени уџбенички комплети који ће се у нашој школи користити од шк. 2016/2017. године до шк. 2018/2019. године 

I разред

II разред

III разред

IV разред

 

V разред 

VI разред 

VII разред 

VIII разред

 

Напомена: Да бисте документе могли да прочитате на вашем рачунару, морате имати инсталиран програм Adobe Reader.