ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш и издвојено одељење Мошорин

Закони, правилници и уредбе

(сајт Министарства просвете науке и технолошког развоја)

 

Статут ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш (2022.)

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи ( 2022.)

Правила понашања у ОШ Исидора Секулић Шајкаш (2022.)

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА (2022.)

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ОШ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“ ШАЈКАШ (2023.)

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА "ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“ ШАЈКАШ" (2023.)

 

ИЗМЕНЕ  ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА  У  ОШ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“ ШАЈКАШ (20.9.2022.)

Правилник о понашању ученика за време трајања мера услед вируса КОВИД 19 

(16.09. 2020.)

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2  

(26.08.2020.)

ПРАВИЛНИК о ближем уређивању поступка јавне набавке (27.8.2020.)

ПРАВИЛНИК о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању 
"Службени гласник РС", број 34 од 17. маја 2019.

 

ПРАВИЛНИК о стандардима квалитета рада установе
("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 14/18)

 

 

Кућни ред

 

Пословник о раду Школског одбора (23.02.2018.)

Пословник о раду Савета родитеља (2018.)

Пословник о раду Наставничког већа (07.03.2018.)

Пословник о раду ученичког парламента (29.03.2018.)

 

Правила понашања у школи (2018.)

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Правилник о безбедности и здрављу на раду (14.9.2016)

Правилник о начину утврђивања запослених за чијим радом је престала потреба, запослених са пуним или непуним радним временом (14.9.2016)

 

 

Правилник о утврђивању критеријума за избор ђака генерације ОШ „ Исидора Секулић“ Шајкаш (29.04.2020.)

Правилник о испитима (30.05.2018.)

Правилник о награђивању и похваљивању ученика ОШ "Исидора Секулић" (2018.)

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика 

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика  (21.03.2018.)

Правилник о службеним путовањима  

Правилник о набавкама (2015.)

Правилник о поклонима запослених  

Правилник о организацији рада и систематизацији радних места у основној школи (28.1.2016.)

Правилник о пословној и другој тајни и њеној заштити

Правилник о вршењу пописа имовине и обавеза

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених (21.03.2018.)

Правилник о канцеларијском и архивском пословању 

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш 

Правилник о раду (12.04.2018.)

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о унутрашњем узбуњивања

Правилник о стручном усавршавању

Правила заштите од пожара (18.11.2015.)

Програм основне обуке радника из области заштите од пожара

Правилник о накнади путних трошкова запослених (21.03.2018.)

Правилник о броју чланова, саставу и начину образовања комисије за избор директора (21.03.2018.) 

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа (2018.)

Правилник о начину утврђивања запослених за чијим радом је престала потреба, запослених са пуним или непуним радним временом (21.03.2018.)

Правилник о организацији и систематизацији послова (21.03.2018.)