ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш и издвојено одељење Мошорин

Стручно усавршавање у установи

 

(постављено у августу 2016.)

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и   стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 85/2013.) Тим за стручно усавршавање предлаже:

 Листа активности вредновања сталног стручног усавршавања у установи

Предложена листа садржи активности кроз које наставник и стручни сарадни   може да реализује 44 сата годишње стручног усавршавања у оквиру својих развојних активности у установи.

У оквиру пуног радног времена наставник и стручни сарадник у обавези је да 68 сати годишње стекне  различите облике стручног усавршавања,  од чега 24 сата ван установе чиме стиче право на плаћено одсуство ради похађања одобрених програма и стручних скупова,  а 44 сата стручног усавршавања у установи.

Стално стручно усавршавање у установи остварује се активностима  које предузима установа у  оквиру својих развојних активности.

ТИП АКТИВНОСТИ:

1. Извођење огледних/угледних часова и тематског дана, односно активности са дискусијом и анализом

Врсте ангажовања у оквиру сваког типа активности

Број сати

Могући докази

Аутор-извођач угледног часа

-          припрема часа и наставних средстава;

-          реализација часа;

Анализа и дискусија.

10

Писана припрема за час,

фотографије,

видео снимци.

Асистент/помоћник – особа која помаже при припреми, извођењу и дискусији о угледном часу.

5

Фотографије,

видео снимци.

Посматрач-учесник  дискусији о угледном часу

2

Фотографије,

видео снимци.

Аутор-извођач oгледног часа

-          припрема часа и наставних средстава;

-          реализација часа;

Анализа и дискусија.

8

Писана припрема за час,

фотографије,

видео снимци.

Асистент/помоћник – особа која помаже при припреми, извођењу и дискусији о огледном часу.

4

Фотографије,

видео снимци.

Посматрач-учесник  дискусији о огледном часу

2

Фотографије,

видео снимци.

Аутор-извођач тематског дана

-          припрема часова и наставних средстава;

-          реализација часова;

Анализа и дискусија.

15

Писана припрема за час,

фотографије,

видео снимци.

Асистент/помоћник – особа која помаже при припреми, извођењу и дискусији о тематском дану

7

Фотографије,

видео снимци.

Посматрач-учесник у дискусији о тематском дану

2

Фотографије,

видео снимци.

Пројектна настава,тимско - тематско планирање и припремање часова, наставних јединица и израда инструмената за праћење.

12

Планови, припреме,

евиденција наставника и стручних сарадника који су учествовали у припреми и евалуационе листе.

Праћење тока часа уз коришћење обрасца и дескриптора за праћење рада наставника у извођењу огледног/ угледног часа.

2

Образац за праћење рада наставника у извођењу огледног/угледног часа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИП АКТИВНОСТИ:

2.  Активности чланова Педагошког колегијума

Врсте ангажовања у оквиру сваког типа активности

Број сати

Могући докази

Припрема и приказ приручника, стручног чланка, часописа, дидактичког материјала члановима Педагошког колегијума.

3

ПП презентација,

записник са састанка Педагошког колегијума,

материјал.

Припрема и приказ часа/часова којима је наставник/група наставника учествовала на конкурсима: Дигитални час, Завод за унапређивање васпитања и образовања – Креативна школа.

3

ПП презентација припремељена за конкурс,

записник са састанка Педагошког колегијума.

Припрема и приказ начина размене стручних искустава путем стручних блогова, web сајтова/форума просветних радника.

3

Web адреса блога, сајта, форума,

записник са састанка Педагошког колегијума.

Припрема и приказ реализованих активности у циљу унапређења образовно – васпитне праксе и развијање компетенција наставника.

3

Записник са састанка Педагошког колегијума,

ПП презентација.

Вођење записника

2

Записник са састанка

Присуствовање и праћење излагања.

1

Записник са састанка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИП АКТИВНОСТИ:

3.  Активности Стручног актива за Школски развојни план

Врсте ангажовања у оквиру сваког типа активности

Број сати

Могући докази

Припрема и израда Школског развојног плана

10

Школски развојни план

Припрема и приказ новина у изради Школског развојног плана након стручног усавршавања члановима актива.

4

ПП презентација,

продукти,

записници са седница.

Вођење записника

2

Записници са састанка.

Присуствовање и праћење излагања.

1

Записници са састанка.

 

 

 

 

 

 

ТИП АКТИВНОСТИ:

4.  Активности Стручног актива за развој Школског програма

Врсте ангажовања у оквиру сваког типа активности

Број сати

Могући докази

Припрема и израда Школског програма

10

Школски програм

Припрема и приказ новина у изради Школског програма након стручног усавршавања члановима актива.

 

4

ПП презентација,

Продукти,

записници са седница.

Вођење записника

2

Записници са састанка.

Присуствовање и праћење излагања.

1

Записници са састанка.

 

 

 

 

 

 

 

ТИП АКТИВНОСТИ:

5.  Активности Тима за самовредновање

Врсте ангажовања у оквиру сваког типа активности

Број сати

Могући докази

Израда аката Тима

10

Акта Тима

Планирање, организовање и спровођење истраживања у циљу унапређења образовно–

– васпитне праксе и развијање компететнција наставника.

5

Инструменти за истраживање,

прикупљени материјал,

извештај о спроведеном истраживању.

Вођење записника

2

Записник са седнице.

Присуствовање и праћење излагања.

1

Записник са седнице.

 

 

 

 

 

 

 

ТИП АКТИВНОСТИ:

6.  Активности Тима за стручно усавршавање

Врсте ангажовања у оквиру сваког типа активности

Број сати

Могући докази

Израда аката Тима.

10

Записници са седница,

писани акти.

Припремање, организовање, руковођење састанцима тима уз примену Правилника о сталном стручном усавршавању.

5

Записници са седница,

писани акти.

Вођење записника

2

Записник са седнице.

Присуствовање и праћење излагања.

1

Записник са седнице.

 

 

 

 

 

 

 

ТИП АКТИВНОСТИ:

7.  Активности СТЗИО

Врсте ангажовања у оквиру сваког типа активности

Број сати

Могући докази

Израда аката Тима.

10

Записници са седница,

писани акти.

Осмишљавање мера у циљу унапређивања рада и израде ИОП-а и ИПП-а.

5

ИОП  и ИПП

записник са састанка Тима,

записници са седнице Педагошког колегијума.

Прикупљање примера добре праксе ради формирања „базе примера – припремни материјали за ученике који раде по ИОП-у“.

3

Прикупљени примери добре праксе,

„база примера“,

записници са састанка.

Вођење записника

2

Записник са седнице.

Присуствовање и праћење излагања.

1

Записник са седнице.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИП АКТИВНОСТИ:

8.  Активности Тима за заштиту ученика од насиља

Врсте ангажовања у оквиру сваког типа активности

Број сати

Могући докази

Израда аката Тима

10

Писани документ

Осмишљавање нових поступака (акција) и аката унутар установе уз примену нових знања стечених на разним облицима стручног усавршавања ван установе.

5

Писани документ,

записници са састанка.

Вођење записника

2

Записник са седнице.

Присуствовање и праћење излагања.

1

Записник са седнице.

 

 

 

 

 

 

ТИП АКТИВНОСТИ:

9.  Активности Тима за спортске активности

Врсте ангажовања у оквиру сваког типа активности

Број сати

Могући докази

Израда аката Тима

10

Писани документ

Осмишљавање нових поступака (акција)   унутар установе уз примену нових знања стечених на разним облицима стручног усавршавања ван установе.

5

Писани документ,

записници са састанка.

Вођење записника

2

Записник са седнице.

Присуствовање и праћење излагања.

1

Записник са седнице. 

 

 

 

  

ТИП АКТИВНОСТИ:

10.  Активности Тима за културне манифестације

Врсте ангажовања у оквиру сваког типа активности

Број сати

Могући докази

Израда аката Тима

10

Писани документ

Осмишљавање нових поступака (акција)   унутар установе уз примену нових знања стечених на разним облицима стручног усавршавања ван установе.

5

Писани документ,

записници са састанка.

Вођење записника

2

Записник са седнице.

Присуствовање и праћење излагања.

1

Записник са седнице.

 

 

 

 

 

ТИП АКТИВНОСТИ:

11.  Активности Тима за продужени боравак

Врсте ангажовања у оквиру сваког типа активности

Број сати

Могући докази

Израда аката Тима

10

Писани документ

Осмишљавање нових поступака (акција)   унутар установе уз примену нових знања стечених на разним облицима стручног усавршавања ван установе.

5

Писани документ,

записници са састанка.

Вођење записника

2

Записник са седнице.

Присуствовање и праћење излагања.

1

Записник са седнице.

 

 

 

 

  

ТИП АКТИВНОСТИ:

12.  Активности Тима за похваљивање и награђивање запослених

Врсте ангажовања у оквиру сваког типа активности

Број сати

Могући докази

Израда аката Тима

10

Писани документ

Осмишљавање нових поступака (акција)   унутар установе уз примену нових знања стечених на разним облицима стручног усавршавања ван установе.

5

Писани документ,

записници са састанка.

Вођење записника

2

Записник са седнице.

Присуствовање и праћење излагања.

1

Записник са седнице.

 

 

 

 

  

ТИП АКТИВНОСТИ:

13.  Активности Тима за планирање и интеграцију информационо-комуникационих технологија и рад на нивоу установе

Врсте ангажовања у оквиру сваког типа активности

Број сати

Могући докази

Израда аката Тима

10

Писани документ

Осмишљавање нових поступака (акција)   унутар установе уз примену нових знања стечених на разним облицима стручног усавршавања ван установе.

5

Писани документ,

записници са састанка.

Вођење записника

2

Записник са седнице.

Присуствовање и праћење излагања.

1

Записник са седнице.

 

 

 

 

 

 

ТИП АКТИВНОСТИ:

14.  Активности Тима за израду процене угрожености-ризика од природних непогода и техничко-технолошких акцидената (несрећа), поплава, заштите, спасавања и рада у ванредним ситуацијама

Врсте ангажовања у оквиру сваког типа активности

Број сати

Могући докази

Израда аката Тима

10

Писани документ

Осмишљавање нових поступака (акција)   унутар установе уз примену нових знања стечених на разним облицима стручног усавршавања ван установе.

5

Писани документ,

записници са састанка.

Вођење записника

2

Записник са седнице.

Присуствовање и праћење излагања.

1

Записник са седнице.

 

 

 

 

 

 

ТИП АКТИВНОСТИ:

15.  Активности Тима спровођење мера и смањење раног напуштања образовања

Врсте ангажовања у оквиру сваког типа активности

Број сати

Могући докази

Израда аката Тима

10

Писани документ

Осмишљавање нових поступака (акција)   унутар установе уз примену нових знања стечених на разним облицима стручног усавршавања ван установе.

5

Писани документ,

записници са састанка.

Вођење записника

2

Записник са седнице.

Присуствовање и праћење излагања.

1

Записник са седнице.

 

 

 

 

  

ТИП АКТИВНОСТИ:

16.  Активности на састанцима стручних већа

Врсте ангажовања у оквиру сваког типа активности

Број сати

Могући докази

Припрема и приказ примене наученог стручним усавршавањем члановима стручних већа.

5

ПП презентација,

продукти,

записници са седница.

Припрема и/или приказ реализованих активности у циљу унапређења образовно – васпитне праксе и развијање компетенција наставника за област предмета.

3

Могући продукти,

записници са састанака.

Вођење записника

2

Записник са седнице.

Праћење излагања и учествовање у дискусији.

1

Записници са састанака,

евиденција присутности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИП АКТИВНОСТИ:

17.  Активности на седницама Наставничкогвећа

Врсте ангажовања у оквиру сваког типа активности

Број сати

Могући докази

Припрема и приказ примене наученог са стручног усавршавања Наставничком већу.

3

ПП презентација.

Продукти.

Записници са седница.

Припрема и приказ часа/часова којима је наставник/група наставника учествовала на конкурсима: Дигитални час, Завод за унапређивање васпитања и образовања – Креативна школа...

3

ПП презентација припремељена за конкурс,

записник са седнице наставничког већа.

Припрема и приказ књиге, приручника, стручног чланка, часописа, дидактичког материјала члановима Наставничког већа.

3

ПП презентација,

продукти,

записници са седница.

Припрема и приказ реализованих активности у циљу унапређења образовно – васпитне праксе и развијање компетенција наставника.

3

ПП презентација,

записници са седница.

Вођење записника

2

Записник са седнице.

Присуствовање и праћење излагања.

1

Записници са седница,

евиденција присутности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ТИП АКТИВНОСТИ:

18.  Рад са студентима и приправницима

Врсте ангажовања у оквиру сваког типа активности

Број сати

Могући докази

Менторство приправнику.

20

Решење о ментору,

дневник ментора.

Рад са студентима - извођење наставе или консултације на којима је присутан студент.

5

Дневник праксе,

припрема за час,

потврда о извођењу стручне праксе.

 

 

 

 

 

 

ТИП АКТИВНОСТИ:

19Маркетинг школе

Врсте ангажовања у оквиру сваког типа активности

Број сати

Могући докази

Администратор сајта

20

Текстови на сајту.

Сарадник на сајту

10

Текстови, фотографије.

 

 

 

 

ТИП АКТИВНОСТИ:

20Такмичења и смотре

Врсте ангажовања у оквиру сваког типа активности

Број сати

Могући докази

Припрема и учешће на међународним и републичким такмичењима

10

Пријаве, евиденције, извештаји

Припрема и учешће на међуокружним и окружним такмичењима

5

Пријаве, евиденције, извештаји

Припрема и учешће на општинским такмичењима

3

Пријаве, евиденције, извештаји

Припрема и учешће на школским такмичењима

2

Пријаве, евиденције, извештаји

Организатор и координатор учешћа на осталим такмичењима и смотрама

3

Пријаве, евиденције, извештаји

Учесник осталих такмичења и смотри

1

Пријаве, евиденције, извештаји

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИП АКТИВНОСТИ:

21Рад у радним телима и програмима од националног значаја и у организацији локалне управе

Врсте ангажовања у оквиру сваког типа активности

Број сати

Могући докази

Координатор програма од националног значаја (PISA истраживање, национално тестирање ученика, професионална оријентација)

20

Решење, продукти

Члан тима у неком од горњих програма

10

Прикупљени материјал, извештаји

Носилац реализације програма/пројекта локалне управе (стратегије, радна тела, еколошки пројекти, превенција) наркоманије, безбедност деце, програми НСЗ, ЦСЗР, МУП, здравства

10

Прикупљени материјал, извештаји

Члан тима-учесник у реализацији програма локалне управе

5

Записници, продукти

Учесник у реализацији завршног испита

5

Решење, извештај

 

 

 

 

 

  

ТИП АКТИВНОСТИ:

22Остваривање пројеката и програма образовно-васпитног карактера у школи

Врсте ангажовања у оквиру сваког типа активности

Број сати

Могући докази

Организатор хуманитарних и еколошких акција, трибина, радионица, квизова, тематских вечери, књижевних вечери, приредби

10

Планови, извештаји, текстови, фотографије

Учесник хуманитарних и еколошких акција, трибина, радионица, квизова, тематских вечери, књижевних вечери, приредби

5

Планови, извештаји, текстови, фотографије

Организатор посете биоскопу, позоришту, концерту, сајму, излети

5

Пријаве, извештаји

Реализатор посете биоскопу, позоришту, концерту, сајму, излети

3

Извештаји, фотографије

Уређење школског паноа

2

Продукти, фотографије

 

 

 

 

 

 

  

ТИП АКТИВНОСТИ:

23.  Остале активности као облици стручног усавршавања у установи

Врсте ангажовања у оквиру сваког типа активности

Број сати

Могући докази

Вођење радионица које су део неког пројекта (нпр. Професионална оријентација, Буквар дечјих права и др.) или радионице предвиђене Годишњим планом школе намењене родитељима, наставницима итд.

5

Сценарио, продукти, евиденција учесника.

Стручне посете, организација посете, писање извештаја, презентовање у установи са анализом и дискусијом.

10

План посете,

извештај о реализацији,

ПП презентација.

Присуство, учешће, дискусија, анализа стручне посете.

3

Евиденција о присутности, продукти.

Писање пројеката (конкурисање за различите пројекте        – израда предлога пројекта).

25

Пројекат,

записник са седнице Наставничког већа.

Координација пројектним активностима.

10

Извештај о реализацији активности.

Носиоци реализације пројектних активности.

10

Извештај о реализацији активности,

видео записи,

фотографије,

листа учесника ...